769 Views

Utvidet kontroll av vintertorskefisket

Fiskeridirektoratet vil også i 2023 ha vesentlig økt tilstedeværelse under årets skreifiske og har satt sammen flere lag med inspektører som vil ha utvidet arbeidstid. Torskefisket er svært viktig for Norge, og i 2022 ble det landet om lag 348.000 tonn torsk til en førstehåndsverdi på nær 9,5 milliarder kroner.

Mars 03, 2023
Skrevet av:

Forfatter

Fiskeridirektør Frank Bakke- Jensen påpeker at det er deres hovedoppgave å se til at ressursregnskapet er rett og at ulovligheter skal unngås. Han slår videre fast at et korrekt ressursuttak der direktoratet registrerer rett art og rett vekt, er det sentrale med hele ressurskontrollen. Økt kontrollinnsats skal bidra til å oppfylle målet om en bærekraftig og riktig forvaltning av fellesskapets ressurser, og en god ressurskontroll bidrar også til mer like konkurranseforhold i fiskerinæringen.

Kontrollene i vinter tar blant annet utgangspunkt i Nasjonal strategisk risikovurdering som Fiskeridirektoratet utarbeider hvert år i samarbeid med Kystvakten og salgslagene. I år de ha spesiell oppmerksomhet rettet mot brudd på deltakerloven og direktoratet skal følge opp ilandføringsplikten, i tillegg til å kontrollere at ressursuttaket blir korrekt registrert, slår Bakke-Jensen fast. Men en utvidet kontroll som nå iverksettes krever en god del flere inspektører enn hva som er vanlig.

– For å kunne utnytte kapasiteten fullt ut vil vi bruke inspektører fra hele landet på ulike kontroller i Nordland og i Troms og Finnmark der det landes og bearbeides fisk i løpet av vinteren, sier Bakke-Jensen. I tillegg vil inspektører fra flere av salgslagene som omsetter hvitfisk delta på utvalgte kontroller i vinter.

Hvert år blir det laget en nasjonal strategisk risikovurdering for fiskerikontroll i samarbeid mellom Fiskeridirektoratet, salgslagene og Kystvakten. Det er denne risikovurderingen som ligger til grunn for kontrolloffensiven som nå blir gjennomført.

For å få gjennomført en så effektiv kontroll som mulig er det en egen feltavtale mellom Fiskeridirektoratet og arbeidstakerorganisasjonene. Feltavtalen regulerer arbeidstiden på en slik måte at Fiskeridirektoratet har stor fleksibilitet når strategiene skal operasjonaliseres. Det skal være en viss uforutsigbarhet i hvor og når inspektørene vil kontrollere landing og mottak av fisk.

I tillegg til flere inspektørlag på land vil Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste være på plass med tre av sine fire fartøyer, inkludert det nye hurtiggående MS Fjorgyn. Sjøtjenesten vil først og fremst følge med på aktiviteten på havet, utføre redskapskontroller, håndheve reguleringene for fisket og bistå inspektørene som utfører kontroll ved landing av fisk og mottakskontroller, skriver Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Følg oss på sosiale medier