1523 Views

Ny teknologi gjør det enkelt å måle og identifisere fisk

SINTEF Ocean i Trondhjem har siden januar 2018 koordinert det europeiske forskningsprosjektet Smartfish H2020. Prosjektet har som mål å utvikle teknologiske løsninger til en effektiv, kompatibel og miljømessig bærekraftig fiskerisektor.

Mars 21, 2022
Skrevet av:

Terje Engø

Det er allerede utviklet spennende teknologi som kan bedre bærekraften i mange fiskerier. Ikke minst har det blitt utviklet spennende teknologi for artsidentifisering ved hjelp av kamera eller laser. Teknologien som kan gjenkjenne fiskeslag, og svært nøyaktig bestemme vekten på individuelle fisker, er allerede utviklet.

Et svært bredt prosjekt

I presentasjonen av prosjektet da det startet i 2018, sto det: Med et økende press på marine ressurser og med økende krav om bærekraft i fiskerisektoren, har Smartfish H2020- prosjektet som mål å utvikle, teste og gjøre tilgjengelig en pakke med høyteknologiske systemer, som vil optimere ressursutnyttelsen, forbedre automatisk datainnsamling, og redusere den økologiske innvirkningen av fiskerisektoren på havets miljø.

I 2017 godkjente EU en bevilgning av midler til dette arbeidet på i underkant av seks millioner euro (cirka 60 millioner kroner) for de neste fire årene. Et tverrfaglig konsortium med teknologiutviklere, instrumentleverandører, fiskeriselskaper, forsknings- og fiskeriforvaltningsinstitutter og universiteter fra seks land på tvers Europa, diskuterte under en to-dagers konferanse, de første trinnene om hvordan de ulike delprosjektene skulle samarbeide så effektivt som mulig.

Lovet teknologiske innovasjoner

I løpet av fire år er planen at Smartfish H2020 skal være fiskerinæringens bærekraft gjennom teknologisk innovasjon. Forskere og industrielle partnere skal utnytte og videreutvikle eksisterende teknologiske innovasjoner innen maskinsyn, kamerateknologi, data prosessering, maskinlæring, kunstig intelligens, big data-analyse, smarttelefon/ nettbrett, LED-teknologi, akustikk og ROVteknologi. Mye tyder på at prosjektet vil, som lovet, levere mye ny og innovativ teknologi.

Ifølge Hanne Digre ved Institutt for Sjømatteknologi ved SINTEF Ocean er målet med Smartfish H2020-prosjektet å skape banebrytende innovative systemer, som faktisk kan revolusjonere sektoren når det gjelder overvåking, analysering og forbedring av prosesser, i alle deler av den europeiske fiskerisektoren.

Det kan være greit å vite hva en har på kroken om det er en giftig fjesing. Catch Snap kommer sannsynligvis som en app for mobiltelefon. Den identifiserer fisken på sekunder. FOTO TERJE ENGØ.

Forbedret fangsteffektivitet

Utviklingen i prosjektet, som allerede er kommet langt, skal hjelpe kommersi-elle fiskere over hele Europa med å ta informerte om beslutninger underveis før fangst-, under fangst- og etter fangstfasen i høstingsprosessen.

Prosjektet vil også gi nye data for bestandsvurdering fra kommersielt fiske, og ikke minst forbedre kvaliteten og mengden av data som kommer fra tradisjonelle vurderingsundersøkelser. Verktøyene som er utviklet eller skal utvikles, er ikke bare beregnet for fiskefartøyer og foredlingsindustri, men har potensial for en mer nøyaktig vurdering av fiskebestander. De vil videre kunne gi mer kunnskap for vurdering av bestander som det i dag er lite tilgjengelige data for, og som derfor vanskelige å forvalte.

Følg oss på sosiale medier